HMSREG - egenerklæring

Vi får til tider henvendelser fra entreprenører, byggherrer og prosjekterende om registreringer i HMSREG og viser i slike tilfeller til underfølgende tekst.

  • å oppfylle de rettigheter og plikter oppdragsgiver / byggherre har på bygge- eller anleggsplasser og sørge for daglige oversiktslister over mannskapet som regulert gjennom Byggherreforskriften §15. HMS-kortet benyttes for autentisering og registrering
  • å bistå oppdragsgiver/byggherre med systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid som definert gjennom Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
  • å forebygge sosial dumping og arbeidslivskriminalitet gjennom å systematisere kontroll og analyse av leverandører og deres mannskap på bygg og anlegg der oppdragsgiver er byggherre. Oppdragsgiver/byggherre har rettslige forpliktelser gjennom Anskaffelsesloven, Arbeidsmiljøloven, Allmenngjøringsloven, Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og/eller forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett

Vi anser Geomatikk AS for å være en leverandør som ikke trenger å registrere opplysninger i HMSREG pr. oppdrag på bakgrunn av henvendelser fra entreprenører, byggherrer og prosjekterende. Vi besøker et stort antall anleggsplasser pr. år (ca. 80.000 utreiser pr. år på landsbasis ) og den omtalte rapportering vil ev. påføre oss en uforholdsmessig byrde i forhold til vår verdiskaping, da vi typisk har en inntekt på 1500 kr per oppdrag.

Selskapet har et avtaleforhold med ledningseiere i egenskap av at de er eiere av infrastruktur, og ikke med noen andre aktører. Ved henvendelser vil vi for ordens skyld be om at det vurderes om det er av betydning at også Geomatikk skal registrere opplysninger på samme måte som entreprenører og underentreprenører. Av hensyn til personvernlovgivningen ber vi ev. også om en kort redegjørelse for hvilke lovkrav som begrunner registreringsplikten, og eventuelt for de vurderinger som er gjort i den grad registreringsplikten går utover det som er lovpålagt.

Netteiere