Personvernerklæring

For gravemeldingstjenesten

1.    Behandlingsansvarlig

Navn: Geomatikk AS
Org.nr: 987 831 553
Adresse: Økernveien 94, 0579 Oslo
Telefon: 810 33 400
Kontaktperson: Thomas T. Smestad
E-post: thomas-treider.smestad@geomatikk.no

 

2.    De registrerte

I registeret behandles persondata om personer som har registrert seg som brukere i gravemeldingstjenesten Geomatikk AS («virksomheten») tilbyr gjennom nettsiden www.ledningsportalen.no og tilknyttede løsninger som kundeportal og app (heretter kalt «Tjenesten»), samt persondata om personer som besøker tjenestens nettside uten å registrere seg.

Med Tjenesten menes i tillegg til tjenesten ledningsportalen.no, også produkter og tjenester som kan bestilles via gravemelding.no.

 

3.    Formålet med behandlingen av dine persondata

Tjenestens formål er i hovedsak å unngå skader på nedgravd infrastruktur, eller å håndtere konkrete oppgaver ved slike skader dersom de skulle oppstå.

Når du registrerer deg i Tjenesten behandler vi dine personopplysninger hovedsakelig for å kunne produsere tjenester for deg eller for din arbeidsgiver, og for å opprettholde kunderelasjonen. I tillegg behandler vi persondata for å kunne forbedre vår kundeservice, for deg, for din arbeidsgiver, eller for netteiere, og for å kunne videreutvikle Tjenesten. Videre bruker vi informasjon for best mulig å kunne oppfylle tjenestens formål, og vurdere tiltak for å unngå skader på infrastruktur.

I tillegg bruker vi dine personopplysninger for å kunne verifisere dine bestillinger og meldinger til oss. Dersom du ikke registrerer deg i Tjenesten, behandler vi kun dine data for å videreutvikle våre nettsider.

Videre bruker vi dine personopplysninger for å informere deg om forhold ved tjenesten i de tilfeller vi mener det er nødvendig.

Dersom du bruker Tjenesten på vegne av din arbeidsgiver behandler vi dine personopplysninger fordi det er nødvendig for å levere tjenesten som forutsatt til arbeidsgiver. Det formelle behandlingsgrunnlaget kalles da berettiget interesse. Dersom du bruker Tjenesten på egne vegne er det nødvendig å behandle dine personopplysninger for å kunne levere avtalte tjenester til deg.

4.    Hvilke data vi samler inn og behandler

Hvilke persondata vi samler inn kommer an på om du har registrert deg i Tjenesten eller om du besøker nettsiden uten å registrere deg. Dersom du ikke registrerer deg i Tjenesten samler vi bare inn IP-adressen din og annen informasjon som genereres automatisk når du bruker nettsiden. Vi kan bruke informasjonskapsler/cookies, web beacons, og andre tilsvarende tekniske virkemidler for å samle inn slik informasjon.

Dersom du har registrert deg i Tjenesten samler vi inn og behandler kun den informasjon som er nødvendig for å kunne produsere tjenesten. Vi samler inn og behandler følgende:

 • Navn og kontakt-informasjon (telefonnummer, e-post, adresse);
 • Navnet på din arbeidsgiver, samt dennes kontaktinformasjon og organisasjonsnummer, om du bruker tjenesten for arbeidsgivers regning;
 • Brukernavnet du har laget i Tjenesten;
 • Informasjon om produkter og tjenester du har bestilt via tjenesten; og
 • Din IP-adresse, samt annen informasjon som genereres automatisk ved bruk av nettsiden. Vi kan bruke informasjonskapsler/cookies, web beacons, og andre tilsvarende tekniske virkemidler for å samle inn slik informasjon.
 • Informasjon om i hvilke saker du er kontaktperson, og i hvilke tilfeller du er kontaktperson ved befaring i felt, eller liknende.

5.    Hvordan vi samler inn persondata

Vi samler inn og behandler kun:

 • Data du selv legger inn i Tjenesten, eller på annen måte gir oss;
 • Informasjon din arbeidsgiver har gitt oss; og
 • Informasjon som genereres automatisk ved bruk av tjenesten eller tilhørende nettsider

6.    Om utlevering av persondata

Vi respekterer at dine personopplysninger er konfidensielle i sin natur. Vi overlater ikke dine persondata til tredjepart for markedsføringsformål.

Vi kan utlevere dine personopplysninger til underleverandører og pålitelige samarbeidspartnere som deltar i produksjon og videreutvikling av Tjenesten, i tråd med formålet beskrevet i avsnitt 3 over. Vi kan utlevere dine personopplysninger til eiere av kabler, nettverk, eller annen nedgravd infrastruktur, dersom det er relevant med hensyn til de produkter og tjenester du har bestilt via tjenesten. Om vi leverer ut dine personopplysninger, forsikrer vi oss om at opplysningene bare blir brukt i den grad det er nødvendig og for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæring.

I forbindelse med skadesaker kan dine personopplysninger bli sendt til netteier og forsikringsselskap i tilfelle du er kontaktperson i saken. Informasjonen vil da finnes i en skaderapport.

Vi kan bli pålagt å utlevere dine personopplysninger til myndighetene eller tredjeparter dersom det foreligger rettslige forpliktelser.

7.    Overføring av persondata utenfor EU/EØS

Vi overfører ikke personopplysninger til land utenfor EU/EØS.

8.    Hvor lenge vi lagrer persondata

Vi lagrer dine personopplysninger, som har blitt samlet inn i sammenheng med bruk av Tjenesten så lenge du fortsatt er registrert i Tjenesten, og det er nødvendig å lagre opplysninger for å gjennomføre de bruksformål som er definert i denne erklæringen. Vi sletter dine personopplysninger etter at du har bedt om det og det ikke lenger er behov for å holde på din kunderelasjon, for eksempel til faktureringsformål og i forbindelse med potensielle graveskader. Dette er med mindre vi er pliktig ved lov til å beholde data videre.

Vi lagrer personopplysninger som er automatisk generert av at du har besøkt Tjenesten eller dens nettsider, så lenge det er nødvendig for å gjennomføre de bruksformål som er definert i denne personvernerklæringen. Dette gjelder for eksempel informasjonskapsler.

9.    De registrertes rettigheter

I samsvar med gjeldende[1] lov har du når som helst rett til å:

 • Motta informasjon om behandlingen av dine personopplysninger;
 • Ha tilgang til egen informasjon;
 • Få rettet feilaktig informasjon eller selv korrigere eller at informasjonen blir slettet;
 • Be om å få slettet dine personopplysninger fra våre systemer;
 • Motsette deg behandlingen av persondata på grunn av din spesifikke personlige situasjon. Dette gjelder dersom du representerer din arbeidsgiver;
 • Få utlevert dine persondata i en elektronisk rapport og kunne overføre opplysningene til en annen databehandler. Dette gjelder i de tilfeller der du anvender tjenesten som privatperson ifølge en avtale du har inngått med oss, forutsatt at du selv har gitt oss disse data;
 • Kreve begrenset behandling av dine personopplysninger om du
  • har behov for disse opplysningene for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav; eller
  • bestrider riktigheten av opplysningene; eller
  • bestrider lovligheten av behandlingen; eller
  • mener formålet med behandlingen ikke lenger er til stede, men at opplysningene fortsatt er nødvendige for å fastsette, gjøre gjeldende, eller forsvare et rettskrav

Sletting av dine personopplysninger kan umuliggjøre fremtidig bruk av Tjenesten. Sletting vil i praksis bety at du må registrere deg på nytt for å benytte Tjenesten. Det gjøres også oppmerksom på at sletting/anonymisering ikke vil foregå umiddelbart.

For å utøve de beskrevne rettighetene må du kontakte oss som beskrevet i avsnittet «Kontakt oss» i denne personvernerklæringen. Vi forbeholder oss retten til å be deg sende forespørsler skriftlig, og be deg bekrefte din identitet før vi behandler den. Vi forbeholder oss retten til å la være å etterkomme dine krav dersom det finnes rettslige grunner til det.

[1] GDPR gjelder fra 2018-05-25 i EU, og fra 2018-07-20 i Norge som del av Personopplysningsloven

10.          Retten til å klage til tilsynsmyndigheten

Du har rett til å klage til kompetent tilsynsmyndighet eller tilsynsmyndigheten i det EU/EØS-medlemsland der du bor eller der din arbeidsplass ligger, dersom du mener at vi har behandlet dine personlige data i strid med gjeldende lov.

I Norge er det Datatilsynet som er tilsynsmyndighet. Se www.datatilsynet.no for mer informasjon.

11.          Beskyttelse av persondata

Dine persondata er lagret og beskyttet i et IT-system som kun autoriserte personer har begrenset tilgang til. Disse personene behandler dine data kun som del av sine arbeidsoppgaver. Disse personene benytter personlige brukernavn og passord. Informasjonen lagres i et datasenter lokalisert i Norge, eid og driftet av Geomatikk.

12.          Bruk av informasjonskapsler («cookies»)

I Tjenesten kan såkalte informasjonskapsler brukes til overvåking av bruk av Tjenesten og dens nettsider. Du kan forhindre bruken av informasjonskapsler i nettleserens innstillinger eller gjennom å slette informasjonskapsler i nettleseren etter at du har brukt Tjenesten og dens nettsider. Øvrig informasjon om dette temaet kan du finne i nettleserens bruksanvisning. Enkelte deler av Tjenesten kan imidlertid kreve at du godkjenner bruken av informasjonskapsler for at den skal fungere.

En informasjonskapsel er et stykke data i form av tekst eller binær data som nettleseren på forespørsel lagrer i din datamaskin eller på en annen terminal når du besøker en nettside. Når du besøker den samme nettsiden neste gang, sender nettleseren informasjonskapselen tilbake til nett-serveren. De fleste nettsider benytter informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen, for eksempel ved å huske de valg og innstillinger brukeren har gjort.

Våre informasjonskapsler lagres av din nettleser på den datamaskinen du bruker når du besøker våre nettsider. Informasjonskapselen sendes utelukkende til vår tjeneste og kun fra den nettleser og maskin du har brukt tidligere. Såkalte «session cookies» er kun virksomme i den tiden du faktisk bruker tjenestens nettsider, lagres ikke mellom innlogginger/besøk. Informasjonskapsler spres mellom terminaler eller nettlesere, om du ikke har en nettlesere, et programtillegg, eller en annen type programvare, som muliggjør dette spesielt. De valg du har gjort for å administrere informasjonskapsler gjelder i prinsippet separat for den enkelte nettleser.

13.          Kontakt oss

Krav om utøvelse av dine rettigheter, spørsmål om denne personvernerklæringen, og andre henvendelser skal gjøres via e-post til adressen som finnes i kapittel 1 i dette dokumentet.

14.          Endringer i denne personvernerklæringen

Denne personvern erklæringen kan endres/oppdateres ved passende anledninger, for eksempel ved endringer i lovverket. Denne personvernserklæringen ble sist oppdatert 2020-10-06.