Bistand til arbeidet med årlig eiendomsskattetaksering

I tiårsperioden mellom de alminnelige takseringene må kommunene fra år til år taksere alle endringene som skjer på eiendoms- og bygningsfronten. Mange kommuner velger å få hjelp til dette fra firmaer som jobber med slik taksering på daglig basis.

Vi har denne høsten inngått en rammeavtale med Arendal kommune for bistand til årlig eiendomsskattetaksering. Arendal kommune ser mange fordeler med et slikt samarbeid:

Arendal kommune har benyttet seg av eksterne leverandører til vedlikeholdstaksering helt siden eiendomsskatten sist ble innført i 2010. Vi synes dette er trygt, da vi vet at jobben utføres av personell med solid kompetanse på fagområdet. Samtidig gir dette oss anledning til å opparbeide egen kompetanse, slik at vi på sikt kan utføre hele eller deler av dette arbeidet i egen regi. I forbindelse med takseringsarbeidet ønsker Arendal kommune å bruke kostnadseffektive feltløsninger som kan kommunisere med våre fagsystem. Dette var ett av flere viktige kriterier vi la til grunn da vi inngikk ny rammeavtale med leverandør nå i 2018.

Det kan være utfordrende å opprettholde nødvendig kompetanse på fagfeltet i tiårsperioden. Har man ikke tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse internt i kommunen er det for mange kommuner derfor både naturlig og nødvendig å innhente ekstern bistand.

For Ålesund kommune har vi har siden den alminnelige takseringen i 2015 gjennomført årlig taksering for kommunen. Ålesund skriver følgende om samarbeidet med oss:

Ved å bruke firma som har dette som fag – eiendomsskattetakseringstjenester – følte vi oss sikre på at kvaliteten på feltarbeidet ble gjennomført på en slik måte at sakkyndig nemnd fikk et godt grunnlagt for å sette sin takst.

Vi har gode erfaringer med samarbeidet med Geomatikk IKT og har registrert at måten vi arbeider på er den rette for vår del. Opsjonen valgte vi pga. for lite personell til å kunne gjennomføre takseringsarbeid hvert år i egen regi. I ettertid ser vi at dette var et riktig valg. Ved å bruke samme firma til dette arbeidet, er de kjent med rammer og retningslinjer og måten vi arbeider på.

 

Bilde fra tur til Ålesund i forbindelse med besiktigelse november 2018

 

Vi har i mange år også samarbeidet med Voss kommune. Les mer om dette her: https://geomatikk.no/tjenester/taksering-for-eiendomsskatt/arlig-forvaltning/

Arbeidet med å forvalte eiendomsskatten omfatter mange oppgaver, blant annet:

  • Identifikasjon av eiendommer hvor det har skjedd endringer det siste året
  • Informasjonsarbeid og kommunikasjon med hjemmelshavere
  • Tilrettelegging for besiktigelse
  • Besiktigelse og taksering
  • Registrering av endringer i Matrikkelen og takstforslag i fagsystem for eiendomsskatt
  • Vedtak i sakkyndig nemnd
  • Utsending av skattesedler
  • Klagebehandling

 

Det er helt avgjørende å ha god kjennskap til takseringsretningslinjene i forvaltningsarbeidet. Dette innebærer blant annet å vite nøyaktig hvordan vurderingsfaktorer brukes, slik at man sikrer likebehandling og at ting gjøres likt som det ble gjort ved siste alminnelig taksering.

Mesteparten av eiendommene som må omtakseres i løpet av tiårsperioden kan identifiseres ved å kjøre en analyse mot Matrikkelen fra fagsystemet for eiendomsskatt. Resultatet av en slik analyse avdekker tilfeller hvor det er nødvendig med en ny taksering, for eksempel på grunn av nye bygninger og tilbygg, bygg som er revet, bruksendring, fradeling, grensejustering og seksjonering av eiendommer.

Imidlertid er det noen tilfeller man ikke vil få tilslag på ved å gjøre en slik analyse mot Matrikkelen. Det kan nemlig også skje store endringer på blant annet energianlegg, massetak og oppdrettsanlegg som gjør at kommunene bør omtaksere innad i tiårsperioden.

Ved å samarbeide med en leverandør av takseringstjenester vil man alltid ha noen som kun er en telefon eller e-post unna hvis man skulle lure på noe.

Vi har tidligere skrevet om fem gode grunner for å få bistand til årlig eiendomsskattetaksering.

Les mer om hvilke tjenester vi kan tilby innen taksering for eiendomsskatt og ta gjerne kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe din kommune!

 

Skrevet av
Rita Karlsen
Avdelingsleder Eiendomstaksering
Lise Sagmyr Rønning
Konsulent Eiendomstaksering