Blir din kommunes eiendomsskatt påvirket av statsbudsjettet for 2021?

Hus og kalkulator

Forrige uke la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2021, som skal behandles i desember. For eiendomsskatt foreslår regjeringen:

  • Reduksjon i eiendomsskattesatsen
  • Reduksjon i kompensasjonsordningen for verk og bruk
  • Fritak for reindriftsanlegg
  • Endringer i vannkraftbeskatningen
  • Forenklede regler rundt formuesverdien som kan medføre større ressursbruk for kommunene etter at utskriving av eiendomsskatt er gjennomført

Ytterligere reduksjon av den maksimale skattesatsen

Som varslet i finanskomiteens innstilling foreslår regjeringen å redusere den maksimale eiendomsskattesatsen for bolig- og fritidseiendommer fra 5 til 4 promille allerede fra skatteåret 2021, og ikke som tidligere antatt fra 2022.

For øvrige eiendomstyper som næring, kraftanlegg, vindkraftverk, oppdrettsanlegg etc. vil den maksimale skattesatsen fortsatt være 7 promille.

Reduksjon i kompensasjonsordningen for den tidligere «maskinskatten»

I forbindelse med at «maskinskatten», altså produksjonsutstyr og -installasjoner, ble fjernet som eiendomsskatteobjekt i 2019, vedtok Stortinget en kompensasjonsordning. Denne kompensasjonsordningen skulle hjelpe kommunene over en 7-årsperiode, slik at kommunene hadde mulighet til å imøtekomme og tilpasse inntektstapet over en lengre periode. Kompensasjonen ble vedtatt til å være begrenset oppad til 500 millioner kroner, og kompensasjonen til kommunene skulle øke gradvis samtidig som at eiendomsskatteinntektene på produksjonsutstyret og -installasjonene gikk ned.

Regjeringen foreslår nå å redusere kompensasjonsordningen for den 7-årige nedtrappingen fra 500 til 300 millioner.

Fritak for reindriftsanleggene

Reindriftsanleggene har ikke tidligere vært omfattet av det obligatoriske fritaket i eigedomsskattelova § 5 h. Nå vil dette bli likestilt med de øvrige driftsbygningene i det tradisjonelle jord- og skogbruket.

Siden det er foreslått at denne bestemmelsen skal gjelde fra og med skatteåret 2021 må kommunene som har slike anlegg i sin kommune gjennomgå og oppdatere takstene sine, før utskrivingsfristen 1. mars 2021.

Endringer i vannkraftbeskatningen kan få konsekvenser for eiendomsskatten

Siden det er mange gamle vannkraftverk rundt omkring i Norges kommuner, har det blitt ytret et sterkt ønske fra dette fagmiljøet om at vannkraftbeskatningen må endres. Dette kan medføre at eiendomsskatteinntektene til kommunene på vannkraftverk kan endres, men det er for tidlig å vite noe om dette ennå, og behandlingen av statsbudsjettet på Stortinget vil bli spennende å følge med på.

Øvrige endringer av eigedomsskattelova

Regjeringen foreslår også et par endringer av lovteksten i eigedomsskattelova, men dette medfører ingen store konsekvenser eller utfordringer for kommunene. Det er kun en oppdatering og presisering av lovteksten, slik at loven blir mer i henhold til hvordan den tolkes og praktiseres.

 

Vi i Geomatikk IKT har lang erfaring med å bistå kommuner i forbindelse med eiendomsskatt, og vi er klare til å bistå kommunene med de utfordringene som måtte komme dersom forslagene i regjeringens statsbudsjett blir vedtatt. Les mer om hvilke tjenester vi kan tilby innen taksering for eiendomsskatt og ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

 

 

Skrevet av
Marthe Lillegård Westrum
Jurist Eiendomstaksering
marthe-lillegard.westrum@geomatikk-ikt.no
911 95 580