Eiendomsskatt i 2020

Eiendomsskatt 2020
Statsbudsjettforslag uten ytterligere reduksjon i maksimal skattesats

7. oktober 2019 la Regjeringen Solberg frem sitt forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2020.

Regjeringen reduserte i forrige års statsbudsjett maksimal skattesats på bolig- og fritidseiendommer fra 7 til 5 promille, og viste i regjeringserklæringen til at de ønsket en ytterligere reduksjon av eiendomsskattesatser og skattegrunnlag.

Den ventede reduksjonen fra 5 til 4 promille er imidlertid ikke foreslått i årets statsbudsjettforslag, men Regjeringen sier de vil komme tilbake til reduksjonen i eiendomsskattesatsen som del av et helhetlig opplegg for kommuneøkonomien i forbindelse med kommuneproposisjonen for 2021, altså i mai 2020.

Les mer om statsbudsjettforslaget på regjeringen sine nettsider.


Kommunesammenslåing et hett tema

Finansdepartementet sendte like før påske på høring et forslag om å endre Eigedomsskattelova slik at sammenslåtte kommuner får en overgangsperiode til å samordne eiendomsskattesatsene i den nye kommunen, dette skrev vi om før sommeren.

I statsbudsjettet behandler Regjeringen lovforslaget, og foreslår å endre Eigedomsskattelova § 13 tredje ledd, som per i dag lyder slik:

«Får ein kommune nye grenser, skal reglane i første leden ikkje vera til hinder for at det på eigedomar i område som kjem med i kommunen, vert skrive ut eigedomsskatt etter same satsar som før utvidinga.»

Regjeringen foreslår følgende endringer:

  • Overgangsperiode på 3 år for harmonisering av skattesats
  • Valgfrihet for kommunene om overgangsperioden skal starte i 2020 eller 2021
  • Mulige takseringsløsninger
  • En eventuell lokalt vedtatt reduksjonsfaktor kan endres ved kommunesammenslåing
  • Harmonisert bunnfradrag fra første år i overgangsperioden
  • Lovfestet utsatt utskrivingsfrist ved kommunesammenslåing

«Harmonisering og samordning»

Ved en kommunesammenslåing kan kommunene velge å foreta enten en fullstendig taksering av all skattepliktig eiendom, å taksere ikke tidligere verdsatte eiendommer, eller å foreta en delvis retaksering slik at kommunene bruker samme utskrivingsalternativ og bunnfradrag i hele den nye kommunen (esktl. §§ 3 og 11, andre ledd). Takseringen må være gjennomført før kommunen skriver ut eiendomsskatt etter overgangsregelen, altså senest skatteåret 2021.

For kommuner som før kommunesammenslåingen skrev ut eiendomsskatt etter samme utskrivingsalternativ, kan den nye kommunen vente med å samordne takstene til utløpet av overgangsperioden. Når overgangsperioden er utløpt må all taksering være basert på de samme prinsippene i hele den nye, sammenslåtte kommunen. Samordning (ny, felles taksering) av takstene kan foretas gjennom hele overgangsperioden, og senest ved utløpet av denne, altså innen 1. mars 2024.


Endringer i Eigedomsskattelova fra og med 1.1.2020

De 63 kommunene som i 2019 har en eiendomsskattesats på bolig- og fritidseiendom på over 5 promille er forhåpentligvis godt i gang med å tilpasse seg lovendringene som trer i kraft ved nyttår:

  • Maksimal eiendomsskattesats for (bebygde) boligeiendommer og fritidseiendommer reduseres fra 7 til 5 promille
  • Obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 % for disse eiendomskategoriene

Beregninger KS har gjennomført viser at kommunenes inntekter reduseres isolert sett med om lag 1 milliard kroner i 2020, basert kun på at maksimal skattesats for bolig og fritid reduseres fra 7 til 5 promille. Inntektsbortfallet vil i praksis ikke bli så stort, da de fleste kommuner vil benytte handlingsrommet i eiendomsskatteutskrivingen som vil kunne kompensere for inntektsbortfallet i form av økning av skattesats, bruk av formuesgrunnlag, reduksjon eller fjerning av bunnfradrag. Men, det vil nok kunne påvirke mange kommuners økonomi de neste årene.

Les mer om hvilke tjenester vi kan tilby innen taksering for eiendomsskatt og ta gjerne kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe din kommune!

 

 

Skrevet av
Rita Karlsen
Avdelingsleder Eiendomstaksering
rita.karlsen@geomatikk-ikt.no
976 73 421

Kilder:
www.ks.no/fagomrader/okonomi/ks-eiendomskatteforum/
www.regjeringen.no
www.lovdata.no