Har du gjennomført årlig forvaltning av eiendomsskattetakstene i din kommune?

I løpet av et år skjer det mye på eiendomsfronten i en kommune. Nye eiendommer etableres og fradeles, mens andre eiendommer sammenføyes. Det blir oppført nye bygninger og tilbygg, og noen bygninger rives.

Alle slike endringer må eiendomsskattekontoret i kommunen følge med på, slik at de får oppdatert eiendomsskattegrunnlagene sine.

I utgangspunktet skal taksten som blir vedtatt ved alminnelig taksering stå fast de neste ti årene. Kommunen har ikke anledning til å endre denne taksten uten at det foreligger særlig grunn for det. Eiendommer skal imidlertid takseres på nytt hvis det skjer vesentlige endringer i løpet av et år. Det følger av eiendomsskatteloven § 8 A-3.

Lesja er i rute

I forbindelse med den årlige forvaltningen i Lesja kommune, har vi på oppdrag fra kommunen gjennomført besiktigelse av nye og endrede eiendommer. Kommunen prioriterer å fange opp slike endringer fortløpende, og ikke bare hvert tiende år. Under besiktigelsen fanger vi opp hvilke typer endringer som har skjedd på eiendommen, og vi tar nye bilder, både av endringen, men også av helheten. Bildene benyttes internt i kommunen, for eksempel ved byggesaksbehandling. I tillegg tar vi et kontrollmål av areal i tilfelle det er avvik fra det kommunen har godkjent.

De nye og endrede takstene vil bli gjennomgått og vedtatt på nytt av sakkyndig nemnd i Lesja kommune i forkant av utskrivingen av eiendomsskatten for 2022. Eierne vil innen utskrivingsfristen 1. mars motta skatteseddel som viser de nye faktaopplysningene og hvordan den nye taksten er beregnet.

Årlig forvaltning i Lesja kommune

Trenger din kommune bistand til årlig forvaltning i årene framover, enten det er å identifisere de nye og endrede eiendommene, besiktige eller registrere takstforslag, så er det bare å ta kontakt med oss. Du kan lese mer om andre kommuners erfaring om bistand til årlig forvaltning her, samt lese om 5 gode grunner til å få bistand til disse oppgavene.

Portrettbilde av Marthe Lillegård Westrum
Skrevet av
Marthe Lillegård Westrum
Jurist Eiendomstaksering
marthe-lillegard.westrum@geomatikk-ikt.no
911 95 580