Ny høring om eiendomsskatt og kommunesammenslåing

Kommunesammenslåing og eiendomsskatt

Forslag om harmonering av skattesatser

Finansdepartementet sendte like før påske ut en høring med forslag om å endre eiendomsskattelova slik at sammenslåtte kommuner får en overgangsperiode til å samordne eiendomsskattesatsene i den nye kommunen. Departementet foreslår at endringene får virkning allerede fra og med skatteåret 2020.

Overgangsperioden foreslås å være tre år fra kommunesammenslåingstidspunktet, og i denne perioden kan de ulike delene av den nye kommunen ha ulik skattesats på samme type eiendom.

Du kan lese mer om høringen på regjeringen sine nettsider.

 

Potensielt store økonomiske konsekvenser

11 kommuner ble til 5 allerede 1. januar i fjor. Mange følger etter ved årsskiftet 2019/2020. Det er vedtatt sammenslåinger for 109 kommuner, der to eller flere kommuner slås sammen til 43 nye kommuner. Etter sammenslåingene vil det være 356 kommuner i Norge.

De fleste av disse kommunene har eiendomsskatt pr. i dag. Etter sammenslåingen er det i høringen lagt opp til at den mest folkerike kommunens skattesats er styrende for hvilken skattesats den nye kommunen kan ha. En sammenslåing kan altså få store følger for den nye kommunens inntektspotensial fra eiendomsskatt.

Disse endringene, hvis de vedtas slik de foreslås i høringen, vil komme i tillegg til endringene regjeringen allerede har vedtatt. Mange kommuner vil miste store inntekter fra 2020, når det innføres obligatorisk reduksjonsfaktor på minimum 30 % på bolig- og fritidseiendommer. Mange vil dessuten få reduserte eiendomsskatteinntekter som følge av at maksimal skattesats for de samme eiendomsgruppene reduseres fra 7 til 5 promille fra neste år. Les mer om dette i et av våre tidligere blogginnlegg: Eiendomsskatt i 2019: hva kan kommunen gjøre for å kompensere for neste års inntektstap?


Berørte kommuner må følge med!

KS Eiendomsskatteforum anmoder berørte kommuner om å sette seg godt inn i høringsnotatet så snart som mulig, og ta høyde for at nye regler om satsbruk ved kommunesammenslåinger blir vedtatt med virkning fra 2020.

Høringsfristen er satt til 12. juli.

 

Les mer om hvilke tjenester vi kan tilby innen taksering for eiendomsskatt og ta gjerne kontakt med oss i dag for å høre hvordan vi kan hjelpe din kommune!

 

Skrevet av
Rita Karlsen
Avdelingsleder Eiendomstaksering

rita.karlsen@geomatikk-ikt.no
976 73 421

 

Kilder:

KS Eiendomsskatteforum
www.regjeringen.no
www.kartverket.no