Taksering og årlig forvaltning i Voss Kommune

Foto: Terje Nesthus

Flere års samarbeid med Voss kommune

«[…] Vi har lært mye og fått god oppfølging gjennom hele prosjektet».

Voss kommune gjennomførte i samarbeid med Geomatikk IKT alminnelig taksering av kommunens 12.500 eiendommer i 2009 for utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen fra 1. januar 2010. Geomatikk IKT har i etterkant bistått kommunen med den årlige forvaltningen av eiendomsskatten i kommunen.

Om samarbeidet:

Siden prosjektet startet med alminnelig taksering i 2009 har Geomatikk IKT bistått Voss kommune med forvaltning av eiendomsskatt. Kommunen og Geomatikk IKT har samarbeidet om alle faser i prosjektet, fra besiktigelse, matrikkelføring, takstregistrering, nemndsmøter, offentlig ettersyn og klagebehandling. Etter siste års utbygginger av elektroniske kommunikasjonsnett over hele Norge har Geomatikk IKT gjennomført omtakseringer av aktuelle elektroniske kommunikasjonsanlegg (teleanlegg) i kommunen.

Geomatikk IKT har levert ulike analyser til kommunen, nå sist en økonomisk konsekvensutredning ved eventuell overgang til bruk av formuesgrunnlag.

For skatteåret 2016 har firmaet gjennomført kursing av kommunens nye nemndsmedlemmer etter siste kommunevalg.

Kunden skriver:

Geomatikk IKT er god på å inkludere kommunens ansatte i arbeidet, og er opptatt av at takseringskompetanse overføres til kommunen. Gjennom samarbeidet med Geomatikk IKT har vi nå fått lært opp egne ressurser til blant annet besiktigelse, takstregistrering, gjennomføring av nemndsmøter og offentlig ettersyn. De ansatte i Geomatikk IKT har 10 års erfaring i faget, og vi benytter oss gjerne av deres kompetanse i den årlige forvaltningen.

Nå har vi bilder av alle takserte eiendommer og bygninger i hele kommunen, og vi har fått kvalitetshevet Matrikkelen både på grunneiendoms-, adresse– og bygningsnivå. Det kommer både andre avdelinger, som kart og oppmåling, byggesak og vann og avløp til gode, og det gjør at vi kan yte bedre service til våre innbyggere, med mer komplett eiendomsinformasjon.

Etter kursing i 2016 av nyvalgte medlemmer i sakkyndig nemnd og klagenemnd står nemndene nå bedre rustet til å utføre jobben sin. Nemndene har fokus på å sikre likebehandling og finne antatt markedsverdi på eiendommene, og har tilegnet seg kunnskap om relevant lovverk, metode og takseringsregler.

Geomatikk IKT gjennomførte i 2016 omtaksering av teleanleggene i kommunen. Dette gjorde at inntektene fra teleoperatørene økte med nesten 50 %.

Kontakt Voss kommune
Miroslava Milinkovic Basara
Fagansvarlig kommunale avgifter
Telefon : 56 52 32 44
E-post : miroslava.m.basara@voss.kommune.no

Les mer om taksering for eiendomsskatt.