Ting å tenke på for kommuner som skal i gang med ny alminnelig taksering

Hvert 10. år skal kommunene foreta ny alminnelig taksering av alle eiendommer jfr. Eigedomsskattelova § 8 A-3 (2). Arbeidet er omfattende, også for små kommuner, og innebærer besiktigelse og taksering av alle eiendomsskattepliktige eiendommer i kommunen.

Forberedelser

Sakkyndig nemnd må utarbeide forslag til nye takseringsretningslinjer som er i tråd med eiendomsskattelovens krav til likebehandling og verdifastsetting. Dette avgjørende arbeidet danner grunnlag for resten av takseringen. Har sakkyndig nemnd tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgaven de har fått av kommunestyret på en god måte? Har de oversikt over omsetningstall for ulike typer eiendommer i forskjellige deler av kommunen? Er det behov for kursing av nye nemnder, eller oppfriskning av gamle nemnder?

Kommunens hjemmelshavere må involveres og informeres. Vi anbefaler at kommunen sender ut informasjonsskriv i forkant av feltarbeidet, som legger opp til at hjemmelshavere som ønsker det kan melde tilbake om at de ønsker å være tilstede ved besiktigelse av deres eiendom. Videre bør det publiseres nyttig informasjon om prosjektet på kommunens nettsider. Å involvere media tidlig i prosessen kan være en fordel. Lokalavisa kan bidra med saklig informasjon i form av en redaksjonell artikkel.

Arbeidet med teknisk og mannskapsmessig tilrettelegging må ikke undervurderes. Har kommunen nok teknisk kompetanse til å tilrettelegge for oppgavene i prosjektet på en effektiv måte? Og ikke minst, har kommunen nok kapasitet til å gjennomføre et så stort prosjekt med egne ressurser? Feltarbeid og påfølgende registreringsarbeid i Matrikkel og fagsystem for eiendomsskatt er omfattende og tidkrevende, og ikke noe man kan regne med å utføre i tillegg til sine vanlige arbeidsoppgaver.

Feltarbeid

Eiendomsskatteloven stiller ingen krav til takstutdanning eller takstfaglig kompetanse. Alle takseringsprosjekter krever uavhengig av dette grundig kalibrering av besiktigere i den enkelte kommunes takseringsretningslinjer for å sikre likebehandling. Fokus for besiktigerne er å kvalitetssikre faktagrunnlaget på eiendommene og utføre vurderinger i tråd med takseringsretningslinjene. Det er ikke besiktigernes oppgave å fastsette takst.

En prøvetaksering av et utvalg eiendommer før feltarbeidet starter for fullt kan gi sakkyndig nemnd en pekepinn på hvordan deres retningslinjer slår ut. Dette vil også bidra til et godt samspill med besiktigerne og at man kan unngå dobbeltarbeid utover i prosjektet. Slik vil besiktigere og registreringspersonell slippe stadige revisjoner av retningslinjene.

Det er avgjørende å utføre kontinuerlig kvalitetskontroll av arbeidet i felt, slik at man kan avdekke feil og gjøre korreksjoner fortløpende. Har kommunen kvalifiserte ressurser og nødvendige verktøy til dette?

Registrering av takstforslag

Arbeidet med matrikkelføring og registrering av forslag til takst er for mange kommuner mer omfattende og tidkrevende enn selve feltarbeidet. Hver eiendom må gjennomgås etter besiktigelse, både med tanke på å ajourføre Matrikkelen og for å kvalitetssikre vurderinger opp mot bilder fra besiktigelsen.

Dersom kommunen gjør en solid innsats på dette området, kan det bidra til at andelen klager på fakta reduseres. I tillegg må vi nevne den nytten andre avdelinger i kommunen vil ha av en god Matrikkel og en stor bildebase av bygninger og eiendommer.

Har kommunen nok matrikkelsertifiserte ressurser og kompetanse om fagsystemet for eiendomsskatt til å utføre arbeidet?

Vedtak av takst

Sakkyndig nemnd har en viktig jobb og et stort ansvar foran seg, og bør gjennomføre jevnlige møter gjennom hele prosjektet hvor de gjør foreløpige vedtak av takster. Systemene hvor takstinformasjonen er samlet er ofte mange og kompliserte, og krever tilgang til kommunens interne nettverk. Kan kommunen tilby gode verktøy som gjør nemndas omfattende arbeid mest mulig effektivt?

Offentlig ettersyn og klagebehandling

Etter endelig vedtak av takster skal informasjon om takster og takseringsmetode offentliggjøres. Tilstrekkelig og lettfattelig informasjon er viktige stikkord som kommunen må tenke på. Kommunen må regne med å få mange spørsmål fra hjemmelshavere i de ukene offentlig ettersyn pågår og være beredt på dette. Klagebehandling er også en aktivitet som vil være krevende, både i form av tid og kompetanse.

Konklusjon

Det er lurt å kartlegge tidlig i prosessen hvilke ressurser man har til rådighet til et takseringsprosjekt, og hva som eventuelt mangler. Har kommunens ressurser og sakkyndig nemnd nok kompetanse? Er det nødvendig å be om bistand til prosjektet, både i form av kapasitet og kompetanse?

Arbeidet med alminnelig taksering er meget omfattende, og det lønner seg å sette av god tid. Vi ser en trend i at kommuner starter planlegging tidligere enn før, og går ut på anbud gjerne to år før skatteåret. På den måten får kommunene fordelt både arbeid og kostnader utover flere år, og får tid til å gjennomføre en god omtakseringsprosess preget av kompetanse i alle ledd og fokus på likebehandling for hjemmelshaverne i kommunen.

 

Skrevet av
Rita Karlsen
Avdelingsleder Eiendomstaksering
Lise Sagmyr Rønning
Konsulent Eiendomstaksering