Arva Nordland gir graveentreprenørene økt tillit og ansvar

Yellow heavy excavator excavating sand and working during road works, unloading sand during construction of the new road

Via en pågående pilot ønsker netteier Arva Nordland å gi økt tillit og i større grad ansvarliggjøre graveentreprenørene ved å gi de mulighet til å avdekke høyspentkabler uten en representant fra nettselskapet til stede.

Fusjon mellom Nordlandsnett og Troms Kraft Nett

Fra januar 2021 fusjonerte nettselskapene Nordlandsnett og Troms Kraft Nett og ble til Arva. Begge disse selskapene var fra før blant landsdelens største, og Arva ble etter sammenslåingen landets sjette største nettselskap. Arva har i dag nærmere 220 medarbeidere og mer enn 120 000 nettkunder.

GeoGrav og Ledningsportalen – effektiv kommunikasjon mellom den som graver og ledningseier

Arva Nordland (tidligere Nordlandsnett) har siden 2017 benyttet våre løsninger, og entreprenører som arbeider i hele nettselskapets konsesjonsområde må henvende seg via GeoGrav og Ledningsportalen.

Nettselskapet ønsker nå i enda større grad å kommunisere med graveentreprenørene igjennom disse løsningene, både for å unngå bestillingsskjemaer og telefonhenvendelser, men også for å forenkle hverdagene til entreprenørene slik at all kommunikasjon kan foregå i samme system. Arva Nordland vil i sin innsynsportal levert av Geomatikk ha oversikt over og kunne følge opp graveaktivitet som meldes inn via GeoGrav.

I den forbindelse har vi tatt en prat med Veronika Wiik, driftsingeniør i Arva Nordland, om hvordan nettselskapet nå jobber for å effektivisere bruken av GeoGrav, Ledningsportalen og GeoTilsyn i samhandling med graveentreprenørene.

Økt tillit og ansvar til graveentreprenørene

Nettselskapet er nå i gang med et pilotprosjekt hvor målet er å gi graveentreprenørene økt tillit og ansvar i forbindelse med graving nær høyspentkabler. Bakgrunnen for piloten er et ønske om å spare graveentreprenørene for tid ved at de gis fullmakt til å avdekke HSP-kabler selv, uten at en representant fra nettselskapet må være til stede.

«Det står i forskriftene at entreprenøren ikke har lov til å avdekke høyspentkabler uten elektrofagkyndig til stede. Utfordringen for både oss og graveentreprenørene med dagens system er at vi som nettselskap normalt har en behandlingstid på 3 dager, men entreprenøren skulle helst sett at vi kom ut på grøfta med en gang.»

Når det i dag oppstår graveskader blir det ofte pekt på representant fra nettselskapet som har vært på stedet. Likevel er det til syvende og sist den som sitter i gravemaskinen og ansvarlig entreprenør som må være forsiktig med graving og avdekking, og som har ansvaret for å ikke skade kabler i grunnen. Representant fra nettselskapet skal veilede, informere og bistå med avdekking, men er ikke ansvarlig for en eventuell skade.

Nå ønsker Arva Nordland å overføre kunnskap om håndtering av kabler ved avdekking av HSP til graveentreprenører gjennom kurs og fullmakskontrakter. Tanken er at ved en slik ansvarliggjøring av graveentreprenørene vil man grave med en større forsiktighet, samt få et større eierskap til nettet og arbeidet som utføres, med økt fokus på å trygge høyspentkabler og annen infrastruktur.

«På denne måten kan graveentreprenør via fullmakt gjennomføre denne type arbeid selv, om de er komfortable med det. Dette er selvsagt valgfritt for entreprenøren, og de som ønsker representant fra nettselskapet på stedet ved slikt arbeid, vil selvfølgelig få dette.»

Krav om sertifisering og bruk av GeoGrav

For at graveentreprenørene skal få denne muligheten og tilliten, må hvert enkelt entreprenørselskap inngå en avtale om fullmakt med Arva Nordland. I tillegg må alle som skal kunne avdekke HSP-kabler gjennomføre et årlig sertifiseringskurs via Trainor som er pålagt av nettselskapet.

Videre stilles det krav til entreprenørene om å benytte GeoGrav, Geomatikks app hvor graveentreprenører gis tilgang, oversikt og informasjon om gravearbeider ute på grøfta. Entreprenørene skal via denne appen varsle når de er aktive på stedet med funksjonaliteten for start/stopp graving, samt at de skal melde fra om avdekking av høyspentkabler. Dette vil Arva Nordland som netteier se i sin innsynsportal levert av Geomatikk, og kan dermed følge opp og se når det er graveaktivitet på stedet.

Det er i dag 21 entreprenører som har fått fullmakt av Arva Nordland til å kunne avdekke høyspenning uten nettselskapet til stede, og som da har bundet seg til å bruke GeoGrav-appen.

«Hvis entreprenørene vil starte jobben i dag, så har de nå et krav om at de må starte jobben i GeoGrav og at de må trykke på en knapp for å melde fra om avdekking av høyspentkabel. Da får vi det opp i vår innsynsportal og kan dermed reise ut og kjøre tilsyn.»

Arva Nordland utøver kontroll med GeoTilsyn

Dersom de føringer og regler som pålegges entreprenørene i kontrakten med nettselskapet ikke overholdes, vil det føre til avvik. Dersom entreprenørselskapet får 3 avvik, vil fullmakten til å avdekke HSP-kabler inndras. Da vil de måtte avvente en representant fra nettselskapet som må være på stedet, slik praksisen er den dag i dag.

«Ved å følge våre retningslinjer så er de ansvarliggjort selv til å avdekke høyspentkabelen. Det eneste de ikke har lov til å gjøre, det er å undergrave kablene våre og sikre våre kabler. Det er det fremdeles vi som nettselskap som må gjøre i henhold til forskriftene.»

For å følge opp at graveentreprenører jobber i henhold til avtale og de prosedyrer som foreligger, vil Arva Nordland gjennomføre jevnlige og uanmeldte kontroller ved å kjøre tilsyn med bruk av tilsynsverktøyet GeoTilsyn. Dette verktøyet snakker også med innsynsportalen til netteier. Ved å benytte GeoGrav vil Arva Nordland se at det er aktivitet på stedet og kan sende ut ressurser ved for eksempel feil på nettet, eller for ordinært tilsyn eller annen type oppfølging de mener er relevant.

«Når vi kommer på tilsyn så vil jo vi sjekke at de blant annet har det påkrevde kurset, og vi vil sjekke om de jobber i henhold til retningslinjene, og om høyspentkablene våre ligger som de skal ligge.

Dersom de ikke gjør det i henhold til våre retningslinjer registreres det avvik, og hvis de får 3 avvik blir de sperret ute og da må de søke om at vi sender ut en leder for sikkerhet fra oss. Da må de jobbe på gamlemåten, og de må betale ekstra for den personen som kommer og er til stede når de avdekker.»

«Vinn-vinn for alle parter»

Veronika tror at dette pilotprosjektet vil være svært positivt for både nettselskap og entreprenør. For nettselskapet blir det en måte å kunne frigi ressurser på, og å gjøre seg selv til en kontrollfunksjon fremfor å stå på grøften og veilede entreprenører i arbeidet.

«Det er noe med det at vi kan ansvarliggjøre entreprenørene i større grad, som betyr at de jobber sikrere rundt våre nettanlegg. Vi fraskriver oss ikke ansvaret for sikkerheten rundt nettanlegget, men ved å ansvarliggjøre entreprenør vet vi at de vil gjøre den beste jobben for å ikke skade nettselskapet sitt nettanlegg.

I tillegg har vi som nettselskap innsyn i entreprenørenes gravemelding og vet når de eventuelt har tenkt å avdekke en høyspentkabel. Vi vet hele tiden hvor de er i prosessen, og så har de jo søkt for en viss periode. Når perioden har gått ut så må de enten søke om ny gravemelding eller oppdatere eksisterende.

Dette er vinn-vinn for alle parter. Entreprenørene slipper å vente på oss, de er selv ansvarliggjort, og må utføre arbeidet i henhold til kravene og retningslinjene fra oss som nettselskap.»

Vi takker Veronika for praten og ønsker lykke til med det spennende arbeidet fremover!