Nye krav til innmåling av infrastruktur

1.juli 2017 trådte en ny Plan- og bygningslov i kraft. § 2-3 i Plan- og bygningsloven, om enklere og bedre tilgang til opplysninger om infrastruktur i grunnen, er imidlertid ikke trådt i kraft enda.

For øyeblikket foregår det utarbeidelse av en forskrift til § 2-3 som omhandler en ny bestemmelse om å innføre krav til innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen. Dette skal gjøre det lettere å drive effektiv planlegging og utbygging med enklere og bedre tilgang til opplysninger om slik infrastruktur. Krav til innmåling og dokumentasjon vil gjelde ny infrastruktur i grunnen og vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Utfordring for entreprenører og ledningseiere

De nye bestemmelsene i Plan- og bygningsloven vil bli en utfordring både for entreprenører og ledningseiere. Det vil bli et krav om at all innmåling skal gjøres på åpen grøft, og innmålingen skal gjøres både i X,Y og Z. Dersom innmålingen ikke kan skje umiddelbart etter at infrastrukturen er lagt ned i grøften, vil dette forsinke framdriften.

Hva med å bruke gravemaskinen til innmåling?

Det vil bli kostbart å la gravemaskinen vente på landmåler. Moderne gravemaskiner er utstyrt med maskinstyring slik at de potensielt kan måle inn geometri etter hvert som de graver. Den nye SOSI ledningsstandard 4.6 stiller imidlertid krav om utfylling av detaljerte egenskapsdata, og en maskinfører vil neppe bruke tid på denne type arbeid. Timepris på en gravemaskin er dessuten høy, og det vil nok være uhensiktsmessig at maskinfører skal gjøre denne type arbeid. I tillegg vil en gravemaskin fort kunne skade et plastrør ved at skuffen settes på toppen av plastrøret.

Nye muligheter for driftspersonell

Innmåling av infrastruktur har tradisjonelt vært forbeholdt landmålere. Med ny teknologi kan driftspersonell bidra med dokumentasjon på et profesjonelt nivå. Takket være nye GPS-antenner som kan levere nøyaktighet på centimeternivå til nettbrett er det nå mulig å erstatte tradisjonelle målebøker. Både Trimble, Topcon og Leica leverer denne type GPS-utstyr. Det utvikles programvare som er tilpasset ulike innmålingsbehov, og dette gjør det enkelt for driftspersonell å måle inn og registrere egenskapsdata i felt. Standardiseringsarbeid på nasjonalt nivå bidrar også til forenkling, og den nye SOSI-ledningsstandarden er et meget viktig bidrag. Her defineres ulike objekttyper med tilhørende attributter og standardiserte kodelister. Systemleverandører må nå forholde seg til denne standarden, og på denne måten blir det enklere å utveksle informasjon om infrastruktur mellom ulike fagsystem. Arbeidet kan gjøres ferdig i felt, og det vil ikke være behov for etterarbeid.

Det gamle SOSI- formatet, som er et norsk fenomen, erstattes også av et internasjonalt format som heter GML.

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen (SLG) ble etablert i 2013 og består av relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen. I 2017 har forumet arbeidet med følgende saker:

  • Endringer i ledningsforskriften
  • Endringer i Plan- og bygningsloven
  • Ny standard for stedfesting av ledninger

Det vil bli en offentlig høring på forskrift til § 2-3 i Plan- og bygningsloven våren 2018, og ferdigstillelse forventes sommer/høst 2018. Det vil være «frivillig» å benytte standarden inntil § 2-3 med tilhørende forskrift trer i kraft.

 

Konklusjon

Vi anbefaler kommuner å bruke tiden fremover til å sette seg inn i de nye kravene. Vi i Geomatikk har god kunnskap om hvordan de nye kravene vil påvirke innmåling av ny infrastruktur. Spesielt vil vi henvise oppmerksomheten på hvordan ny teknologi vil kunne forenkle innmålingen. Driftspersonell vil nå kunne dokumentere infrastruktur som legges ned i grunnen, arbeid som tidligere har vært forbeholdt landmålere.

Les mer om hvordan vi kan bidra til forenklet innmåling av infrastruktur.

Skrevet av
Lars Mjølhus
Løsningsrådgiver

lars.mjolhus@geomatikk-ikt.no
957 66 127

 

Artikkelen hentet fra Geomatikk IKT sine nettsider.