Agder Energi Nett ruster seg for den nye ledningsregistreringsforskriften

Bilde av felttekniker med antenne i åpen grøft - Agder energi logo

Den nye ledningsregistreringsforskriften som trer i kraft fra 01.juli i år, stiller nye krav til netteiere. Vi har tatt en prat med Arne Gliddi, avdelingsleder på Kvalitet og tilstandskontroll ved seksjon Drift og vedlikehold i Agder Energi Nett, som forteller oss litt om hvordan nettselskapet ruster seg for den nye ledningsregistreringsforskriften.

Agder Energi Nett (heretter AEN) er et nettselskap i Agder Energi konsernet. Nettselskapet overfører energi til 207 200 nettkunder, og er med det Norges fjerde største nettselskap. Nettselskapet eier og har driftsansvaret for det elektriske regional- og fordelingsnettet på Agder, totalt 22.100 km linjer og kabler. Avdelingen til Gliddi jobber med kontroll av kvaliteten og tilstanden på anleggene i distribusjonsnettet på Agder, og forteller at de nye kravene medfører nye måter å jobbe på.

«Vi forsøker jo så godt vi kan å følge den nye forskriften, og vi ser jo at den er ganske inngripende i forhold til hvordan ting har blitt gjort tidligere.»

Fordeler og ulemper med ny forskrift

Gliddi trekker spesielt frem innmåling på åpen grøft og nye krav til innmåling av lavspente stikkledninger som utfordringer de merker godt.

Ledningsregistreringsforskriften krever at alle nye eller flyttede ledninger minimum skal stedfestes i henhold til LAGS-standarden. Denne stiller krav til registrering av geografisk beliggenhet og volum, samt registrering av egenskaper og bildedokumentasjon. Den enkelte ledningseier kan på eget initiativ bestemme om de vil stille strengere krav til stedfesting og dokumentasjon enn hva standarden krever.

Standarden stiller blant annet krav om innmåling på åpen grøft, dette stiller høyere krav til koordinering og samarbeid enn tidligere, da man er avhengig av å ha folk på stedet som kan utføre innmålingen før grøfta lukkes. Det stilles også krav til innmåling av stikkledninger inne på privat tomt, det er ikke krav om at dette skal måles inn på åpen grøft, men det er allikevel en stor overgang fra å tegne en rett strek fra skap og inn til husvegg.

Når det under gravearbeidene oppdages eksisterende ledningsanlegg som det ikke er opplyst om i forbindelse med gravemelding, så skal de synlige delene av slike objekt stedfestes etter LAGS-standarden. Dette kravet om tilbakerapportering trer først i kraft fra 1.januar 2022.  

«Hvis vi oppdager avvik eller udokumenterte ledninger, så skal dette også kontrolleres og innmåles – det var ikke like store krav til lavspent stikkledning tidligere – for 20 år siden var det bare en rett strek mellom skap og husvegg – det er ikke godt nok nå.»

Fordelen med den nye forskriften er at man på sikt får et bedre ledningskartverk, da de nye kravene medfører en gradvis kvalitetsheving av eksisterende dokumentasjonen. Dette vil bidra til enklere vedlikehold og færre graveskader, i tillegg til enklere planlegging i fremtiden. Ulempen er økte kostnader. Gliddi påpeker at på denne måten vil kartverket etter hvert bli bedre oppdatert og ikke minst mer troverdig, noe som gjør at man kan stole mer på kabelmerkingen i kartet.

Geomatikk passer på nedgravd infrastruktur og bedrer datakvaliteten

Geomatikk har utført kabelpåvisningstjenesten for AEN siden 2006, og Arne er godt fornøyd med hvordan denne er blitt utført. Arne påpeker viktigheten av at Geomatikk gjennomfører alle nødvendige FSE-kurs for å holde seg faglig oppdatert. Geomatikk har siden 2006 løpende fornyet og forbedret tjenesten, som i dag er fullstendig digitalisert. Dette bidrar til at både AEN og brukerne av tjenesten har fått en bedre hverdag.

I den senere tid har AEN også inngått avtale om innmåling av avvik i dokumentasjonen som oppdages under påvising. Dersom det oppdages at en høyspentkabel ligger mer enn 1 meter feil, blir dette målt inn på stedet, og ved behov blir felttekniker sendt ut på ledningsmåling ved en senere anledning for å måle inn et større område. Dette er en svært kostnadseffektiv måte å drive kvalitetsheving på.

Videre legger våre GIS-konsulenter inn de registrerte avvikene i NETBAS, og oppdaterer dokumentasjonen der. På denne måten blir kartsystemet gradvis oppdatert og stadig mer pålitelig. Geomatikk bistår med hele dokumentasjonsprosessen – fra avvik i felt og helt inn i netteiers NIS.   

«I dagens avtale med Geomatikk har vi satt 1m unøyaktighet. Det betyr at avvik utover 1m automatisk genererer innmåling og det blir deretter opprettet en plan av GIS-konsulentene som kommer sømløst inn i NIS-systemet vårt, NETBAS. Det kreves dermed ingen manuelle vurderinger slik det var før.»

Geomatikk rekrutterer høyspentmontører for å kunne bistå med nye tjenester

Når Geomatikk utfører tjenestene for AEN er det behov for å få bistand fra en energimontør, for å få tilgang til nettstasjoner og andre installasjoner. Frem til nå har vi benyttet Otera til dette, sier Maria Lorentzen som er leder for feltteknikerne i området. I den senere tid har vi rekruttert en person med høyspentsertifikat, Gabriel Viktorsson, slik at vi kan få tilgang til installasjoner som krever dette. Nå kan Gabriel ta med feltteknikerne inn på nettstasjonene, i stedet for at entreprenør stiller med representant. Dette gjør at det er mer fleksibelt og enkelt å koordinere oppdragene, dersom det er behov for tilgang inn på nettstasjonene for å få enda bedre signal på kablene.  I tillegg åpner dette for at vi kan tilby andre tjenester til AEN som krever slik kompetanse.

«Geomatikk er spesialister på kabelpåvisning – vi er godt fornøyde – det er bra med flere fagfolk inn. Dette bidrar til at vi kan leverer tjenester til kundene våre på en kostnadseffektiv måte.»

Sertifiseringskurs for dokumentering i nettinformasjonssystemet

AEN har strenge krav til sin dokumentasjon, og med den nært forestående ledningsregistreringsforskriften vil dette arbeidet bare bli enda viktigere.

AEN har egne sertifiseringskurs for de som skal dokumentere i nettselskapets nettinformasjonssystem, NETBAS. Nettselskapet stiller krav om sertifisering av alle NETBAS-brukere som skal ha skrive/slette tilgang i systemet. For å kunne skrive/slette el-nett i NETBAS-planer kreves at bruker har sertifiseringskurs med bestått prøve.

Kursene tilbys årlig for entreprenører og konsulenter som har oppdrag for AEN, samt interne brukere i nettselskapet.

Dette er omfattende kurs som består av flere kurssamlinger, praksisperiode med mentor, og til slutt en avsluttende prøve som må bestås for at man skal kunne dokumentere på vegne av nettselskapet. I tillegg til kravet om bestått prøve krever AEN også sidemannskontroll av alt som dokumenteres inn i deres NIS – det betyr at alt som dokumenteres blir kontrollert av en annen sertifisert person før jobben blir sendt til nettselskapet for kontroll og posting til skarp base.

«NIS-systemet blir ikke bedre enn det som puttes inn. Det er derfor viktig og mer effektivt med gode kurs for hvordan dokumentere, i stedet for at vi må drive kontroll i etterkant.»

Med nye krav til innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i bakken, er vi i Geomatikk glade for å ha både dyktige feltteknikere og GIS-konsulenter som kan bistå netteiere som AEN med innmålings- og dokumentasjonsarbeidet. Vår GIS-konsulent Lars Erik er en av de som jobber med dokumentasjon for Agder Energi Nett, og er på denne måten med på å heve kvaliteten på ledningsdokumentasjonen og derigjennom forhindre graveskader på sikt.

Vi takker Arne Gliddi for praten og ser frem til et videre godt samarbeid med Agder Energi Nett!