Møt Sigbjørn – landmåler i Sarpsborg

Mann foran dataskjermer på kontor

Sigbjørn Kampenes er egentlig utdannet fengselsbetjent, men begynte som kabelpåviser i Geomatikk i 2011. Siden den gang har Sigbjørn drevet med ulike typer landmålingsoppdrag og påvisning av ledninger i felt.

Sigbjørn jobber i dag som senior landmåler i Geomatikk, og har vært ansatt i Geomatikk-gruppen i 10 år. Etter å ha jobbet med kabelpåvisning i Geomatikk, begynte han i 2013 som landmåler i vårt tidligere søsterselskap Geomatikk Survey der han utførte ulike typer landmålingsoppdrag. I 2017 returnerte Sigbjørn til Geomatikk for å jobbe med ledningsmåling og andre typer innmålingsoppdrag.

Sigbjørn holder til på Sarpsborgkontoret vårt og har det siste året drevet mye med ledningsmåling i felt. I tillegg har han jobbet mye med koding og etterprosessering for å kunne levere data på avtalt format til kundene.

Friluft, overnatting under åpen himmel og voksenturn

Sigbjørn er 38 år og holder til i Sarpsborg med kone og tre aktive barn som alle driver med turn. Selv har han fått prøvd seg på voksenturn over et par år, men måtte til slutt innse at kroppen hadde blitt mer voksen enn hodet.

På fritiden liker Sigbjørn å ta med familien både på dagsturer og overnattingsturer i telt, hytte eller under åpen himmel. Sigbjørn ble også brått båteier for et par år siden, noe som har medført fine sommerferien på sjøen. Som friluftsmann blir det også tid til litt jakt mellom slagene.

«Jeg er veldig glad i å jakte, og hovedsakelig på rådyr. Nå har jeg imidlertid også anskaffet meg en Irsk setter og satser på fuglejakt i tiden fremover.»

Krav om innmåling på åpen grøft gir økt oppdragsmengde

Den nye ledningsregistreringsforskriften, som vil tre i kraft fra 1. juli i år, stiller nye krav til innmåling, dokumentasjon og utlevering av geografisk informasjon om ledninger og annen infrastruktur i grunnen. De nye bestemmelsene vil medføre endringer for både entreprenører og ledningseiere, da det stilles krav om at innmåling av ny infrastruktur i all hovedsak skal gjøres på åpen grøft.

På bakgrunn av dette har Geomatikk utviklet en ny innmålingsapp som oppfyller de nye kravene til blant annet bildedokumentasjon og måling av volum direkte på ledningen eller annen infrastruktur som f.eks. kanaler og rør.

I tillegg til selve innmålingen, er etterprosesseringen av dataene vel så viktig i de nye kravene. Vi i Geomatikk er i stand til å levere en fullverdig løsning for både innmåling i felt og bearbeiding av dataene i etterkant. Dette gjør at vi raskt kan levere resultatene fra innmåling i riktig format til kundene i henhold til de nye kravene.

«Jeg bistår også litt i utviklingen av den ny GeoMål-appen for å få denne opp å fungere effektivt. Nå er det jo flere og flere som ser at de må skynde seg å få opp løsninger for innmåling på åpne grøfter. Alt må måles på åpen grøft direkte på kabelen, med bredde og høyde i tillegg til at det skal måles i 3D. Arbeidet med den nye appen sikrer at vi har en god løsning som både kan ta bilder og registrere det som skal til for å tilfredsstille de nye kravene.»

Gjenfinning av ledige fremføringsveier og metallfrie traseer

Siden høsten 2019 har vi levert blåsing av søketråd som en tjeneste til våre kunder på Østlandet. Dette er en tjeneste vi leverer til netteiere, i hovedsak fiberaktører, som har utfordringer med å finne infrastrukturen, eller som avdekker at metallfrie traseer ikke er innmålt, eller er dokumentert med feil geografisk beliggenhet.

«Den siste tiden har vi jo begynt å utvide repertoaret vårt med blant annet blåsing av lyttetråd i rørtraseer som ikke er lyttbare på grunn av manglende lyttetråder, brudd eller andre årsaker. Da bruker vi en kompressor og blåser inn en tråd med en innvevd strømtråd som vi kan koble på og lytte opp traseene med i etterkant. Denne tråden er også såpass sterk at mange ønsker å beholde den i grøfta, enten for å kunne lytte opp traseer senere eller bruke den til å trekke gjennom kabler i rørene. Når vi jobber med blåsing av lyttetråd er vi alltid to personer, en som står i andre enden og sørger for at det går riktig for seg og at røret ikke ender opp i et serverrom eller nettstasjon som kan medføre skader.»

Vi bidrar til at Elvia får hevet kvaliteten på sin dokumentasjon

Den siste tiden har Sigbjørn vært involvert i flere spennende spesialoppdrag i felt. Han trekker blant annet frem et oppdrag for netteier Elvia som har hatt behov for å oppdatere og rette avvik i sin ledningsdokumentasjon.

«Der er vi ute med vår nyeste kabelsøker Vloc5000 for å selektere ut riktige kabler for å avdekke avvik og rette opp feil i ledningsdokumentasjonen. Ved å heve kvaliteten på Elvias dokumentasjon, bidrar vi til å redusere antall skader, samt sikrer at drift og vedlikehold av nettet blir mer effektivt.»

Vi hjelper Oslo Havn med en å lage en oversikt over nedgravd infrastruktur

På Oslo Havn pågår et prosjekt hvor oppdraget går ut på å finne alt som ligger i bakken. Både VA, signalkabler og strømkabler måles inn med Trimble utstyr. Dataene blir deretter lastet inn for beregning og justering av høydene slik at komplette datasett kan leveres til kunden som har tilgang til innmålte data via vår innsynsportal. Dette er data som er etterspurt av forskjellige prosjekterende firmaer før vi er ferdig med området. Så her ser vi at jobben som blir utført kommer til nytte med en gang.

«Annar Pindsle Berntsen har hatt hovedansvaret for felt og beregning på dette prosjektet. Det er veldig gøy å se hvor fornøyd kundene blir med det vi leverer av dokumentasjon og løsninger for at de skal kunne se dette i innsynsportalen.»

Bistår netteier med å kontrollere utført arbeid

Dybdekontroller er også et viktig område Sigbjørn jobber mye med. Netteierne ønsker ofte å få sjekket at kablene deres er lagt i riktig dybder. Dette arbeidet bidrar til å sikre at netteierne får verifisert at entreprenørene utfører arbeidet i henhold til avtalte krav.

«Da graver jeg meg ned i enkelte traseer der jeg har fått signaler som tyder på at kabelen ligger veldig grunt. Ved å grave meg ned får jeg tatt en ekstra kontroll for å fysisk se at det vi får av signaler, og det som er reelt i bakken, stemmer overens. Deretter lager jeg gjerne et plot hvor dybdene kommer frem, med henvisning til bildene som er tatt av jobben, slik at netteier ser der jeg har gravd meg ned. I tillegg leveres en rapport over hva som er gjort, hvordan det er utført og resultatet av oppdraget.»

Tommestokk for dybdemåling av kabel i grøft

Registrering av data til NVDB og FKB

Som landmåler mottar Sigbjørn også oppdrag knyttet til NVDB (Nasjonal vegdatabank). Flere og flere kommuner etterspør dokumentasjon og registrering av infrastruktur langs veien til NVDB. Dette kan typisk være oppdrag hvor en kommune ønsker å dokumentere for eksempel alle lyspunkter som kommunen eier slik at entreprenører som tildeles driftskontrakter enkelt kan hente ut data om lyspunktene – både type armatur, høyde og dybde på stolper – som grunnlag for vedlikeholdsarbeidet.

Til dette innmålingsarbeidet benyttes gjerne GNSS-utsyr og ulike feltklienter. Noen ganger utføres hele oppdraget fra innmåling til innlasting og registrering inn i GIS/NIS av oss i Geomatikk, mens andre ganger ønsker oppdragsgiver å gjøre deler av jobben selv – avhengig av behov og systemer hos oppdragsgiver.

«Det er litt ulike behov hos oppdragsgiver, noen ønsker kun at vi måler inn geometri og objekttype, og så laster de inn resten av dataene selv. Mens andre ønsker å sette bort hele jobben, og da legger vi inn alt av informasjon direkte til NVDB på vegne av oppdragsgiver.»

Godt arbeidsmiljø og spennende teknologiutvikling gir motivasjon

På spørsmål om hva som er bra med å jobbe i Geomatikk, trekker Sigbjørn frem allsidigheten i alt man får muligheten til å jobbe med, og at det hele tiden skjer spennende utviklinger.

«I perioden fra jeg gikk fra Geomatikk til Survey og tilbake til Geomatikk, så er det mye som har endret seg. Blant annet overgangen fra papir til at vi nå er heldigitale, samt at alle feltteknikere i dag har GPS ’er. Det har i tillegg vært en rivende utvikling på utstyret som vi benytter, og ikke minst en imponerende utvikling på ny programvare og øvrige hjelpemidler.»

Sigbjørn forteller videre at det å kunne være med å påvirke retning og nye muligheter for å løse kundens utfordringer er svært motiverende.

«Det er fint å sitte så tett på utviklingen at man kan justere og teste fortløpende, slik at vi kan se hvordan det fungerer og hva vi ser av fordeler og ulemper.»

Det sosiale og det gode arbeidsmiljøet er et annet viktig element Sigbjørn ønsker å fremheve ved det å jobbe i Geomatikk. Selv om man har funnet kreative og digitale metoder for å holde kontakten, har nok mye av det sosiale dessverre uteblitt det siste året grunnet koronapandemien.

«Vanligvis er det en del sosialt som skjer, håper vi kommer tilbake dit igjen.»


Nye tomme kontorlokaler, men fullt kjør i felt

Koronapandemien har ført til mye hjemmekontor for de fleste. I Sarpsborg har man flyttet inn i nyoppussede lokaler, som dessverre ikke er tatt i bruk fullt ut.

«Vi har hatt flytting til nytt kontor oppi alt dette, og det er det ikke så greit å gjøre alene. Vi har hatt ryddedugnad på skift. Det er mye rart som samler seg opp på et kontor etter 15-20 år. Vi har kommet oss i orden på det nye kontoret og er oppe og går der, men det er selvsagt synd at folk ikke kan være der.»

Oppdragsmengden har det imidlertid ikke vært noe å si på det siste året. Det meste av feltarbeidet pågår fremdeles på lukket grøft, og Sigbjørn og kollegene får derfor stort sett holde på alene:

«Vi har hatt et veldig kjør hele veien, så i forhold til jobben har det ikke vært noe problem. Vi møter sjeldent kundene våre fysisk ute i grøfta. Vi kommer gjerne når grøfta er ferdig lukket og blir derfor ikke så veldig berørt av problemer med å møte folk.»

Vi takker Sigbjørn for et spennende innblikk i arbeidshverdagen i Sarpsborg og ønsker han lykke til med fuglejakten!