Geomatikk har bistått Bane NOR og levert en samlet pakke av digitalisert ledningsdata

Den gamle jernbanetraseen mellom Larvik og Porsgrunn (som nå ikke lenger er i bruk) var ca. 35 km lang, og åpnet som en smalsporet bane i 1882. Banen fikk normal sporbredde i 1949 og ble elektrifisert i 1956. Men høsten 2018 ble skinnene og svillene fjernet fra den gamle traseen, i forbindelse med at ny banestrekning og dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn åpnet.

I prosjekteringsfasen – i februar 2018 tok Bane NOR kontakt med Geomatikk, da de ønsket å få utlevert en oversikt over ledningsdata i nær tilknytning av den daværende jernbanetraseen. Forespørselen om ledningdata kom via vår bestillingsløsning Ledningsdata for planlegging. Geomatikk utleverer ledningsdata for planlegging på vegne av en rekke netteiere i SOSI / PDF-format. Dersom Bane NOR hadde bestilt en oversikt over hele strekket i PDF-format ville det generert en enorm mengde sider med uoversiktlige kart. Geomatikk foreslo derfor å sammenstille all ledningsinfrastruktur i en webbasert løsning, hvor Bane NOR selv kunne logge inn med brukernavn og passord. I denne løsningen kunne de blant annet panorere langs jernbanestrekningen, velge mellom ulike bakgrunnskart, printe ut kart i ulik målestokk, og slå av/på ulike infrastrukturlag / objekttyper.

 


Bilde: Utklipp fra webbasert løsning

 

Ettersom Geomatikk ikke har avtale med alle netteierne tilknyttet tjenesten Ledningsdata for planlegging i hele området, innhentet vi også infrastruktur fra eksterne netteiere. Deretter sammenstilte vi dette med den øvrige infrastrukturen fra netteierne som har avtale med Geomatikk. På den måten fikk Bane NOR et samlet datasett å bruke til prosjektering. I tillegg genererte vi et polygon med en bestemt bredde langs den gamle jernbanetraseen, som fungerte som et arbeids-/prosjekteringsområde for Bane NOR.

 


Bilde: Bane NOR

 

Terje Walle i Bane NOR forteller: «Vi ble godt fornøyde, og via kartløsningen kunne vi allerede i prosjekteringsfasen avdekke og ta hensyn til at blant annet at høyspentkabler og -ledninger ble lokalisert i tidlig fase. Det ble også lettere å utarbeide kontraktsmessige pålegg til entreprenøren. Og  på bakgrunn av ledningsinformasjonen besluttet vi å gå fra å løfte sviller opp av bakken med «gaffel» på hjullaster presset ned i grunnen under svillene, til å løfte såkalte skinnestiger i 6 meters lengde med graver og klype. I tillegg var mennesker/maskiner eller kabler aldri i fare.

Bane NOR og Norsk Jernbanedrift takker Geomatikk for bistand i dette prosjektet.

Den 24. september 2018 ble ny banestrekning og dobbeltspor mellom Larvik og Porsgrunn åpnet.

 


Bilde: Bane NOR

 

Geomatikk bistår gjerne flere med denne typen konsulentarbeid, og sammenstiller også eksterne data / øvrige infrastruktur (deres data eller nymålinger) med ledningsdata. Med våre egne oppmålingsingeniører kan vi sammenstille infrastruktur med ferske oppmålingsdata fra laserdrone, spormålinger fra måletralle eller andre oppmålingsmetoder som lastes rett inn i vår webbaserte løsning – alt samlet på ett sted. Ta kontakt med Geomatikk dersom du er interessert: prosjekteringskart@geomatikk.no