Prosjekteringspakken – en ny tjeneste fra Geomatikk

BIM og samordningsmodeller stiller økte krav til oppdaterte og nøyaktige kart- og oppmålingsdata. Komplett nymålt terrengmodell med eksisterende infrastruktur gir det beste utgangspunktet for videre planlegging og prosjektering!

Geomatikk AS leverer i samarbeid med Geomatikk Survey AS tjenester som dekker ditt behov for prosjekteringsinformasjon både over og under bakken. Ferske terrengmodeller og detaljerte 3D modeller som også inkluderer infrastruktur under bakken kan nå bestilles gjennom vår Kundeportal. Har du behov for å få et komplett bilde av hva som ligger  i grunnen, kan vi gjennomføre opplytting av kabler ved hjelp av kabelsøker eller jordradar.


Bestill alt ledningsnett på ett sted

Geomatikk utleverer ledningsdata på vegne av flere netteiere i Norge både over og under bakken. For å forenkle anskaffelse av slik informasjon ytterligere, har vi utvidet vår tjeneste til også å skaffe ledningsnettet for de netteierene vi ikke utfører denne tjenesten for. Dermed sparer du tid, og kan motta komplett ledningsnett på avtalt format.


Skreddersydd leveranse

  • Vi kan levere data i det koordinatsystem og på det format som du ønsker. Dette sparer deg for masse tid med å konvertere data.
  • Vi kan sammenstille infrastruktur med dine egne datasett og levere dette som en pakke.
  • Vi vil også kunne konvertere dine data til formater som er mer hensiktsmessig for din bruk.

Nye landmålingsinstrumenter og oppmålingsteknikker

Terrestrisk laserskanning og dronekartlegging kombineres med GNSS/GPS, totalstasjonsmålinger og annen landmåling. Vi tilbyr nøyaktig posisjonsbestemmelse og rask og effektiv etablering av fastmerker for hele anleggsperioden.

De detaljerte 3D modellene inneholder bebyggelse, trær, vegetasjon, murer, trapper og andre detaljer med GNSS-nøyaktighet (typisk 2-3 cm i XYZ).

Punktskyene med ønsket tetthet og detaljeringsgrad kombineres gjerne med andre og mindre nøyaktige høydedata og punktskyer fra andre tilgjengelige datasett.

En komplett oversikt og visualisering av ledningsdataene i prosjektområdet kan inkluderes i 3D modellen. Data uten korrekt Z-verdi interpoleres til estimert dybde og kodes iht. gitt kvalitet og nøyaktighet.


Modellering fra terrestrisk laserskanning

De tette punktskyene kan vektoriseres til spesifisert vektorformat (DWG, IFC, SOSI m.fl.). Dette sikrer uproblematisk bruk og optimal anvendelse i eksisterende og godt etablerte arbeidsprosesser!

Standard prosjektoppsett kan leveres til:

  • AutoCAD
  • Archicad
  • Revit
  • GEMINI Entreprenør
  • Novapoint

Trær og vegetasjon

Våre leveranser er tilpasset dagens økte krav til dokumentasjon av trær og vegetasjon ved byggesøknader. Innmåling og 3D skanning av trær gir korrekt plassering av alle store trær i XYZ, samt stammeomkrets, høyde og kronediameter! Detaljert punktsky eller annen visualisering av trær kan også leveres.


Høyoppløselige ortofoto

Fra dronekartlegging leverer vi ortofoto med god oppløsning og kort leveringstid. Typisk bakkeoppløsning er 1-2 cm (GSD). Områder opp til 300 – 500 daa produseres og leveres i løpet av få dager.