Koordinering av planer - KGrav

Geomatikk har utviklet en web-basert løsning for koordinering av planlagte gravearbeider. Løsningen er i bruk i 20 kommuner og benyttes av mer enn 60 unike netteiere.

Kgrav laptop

Formålet med løsninger er å sikre bedre koordinering mellom aktørene, og som en konsekvens av dette redusere graving i veigrunnen. Dette vil igjen føre til at både kostnad for veivedlikeholdet og skader på annen infrastruktur blir redusert.

Løsningen er beregnet for infrastruktureiere som foretar utbyggingsprosjekter som krever en forhåndsgodkjent plan. Den enkelte aktør registrerer sine planer samt hvilket geografisk område det skal graves i. Løsningen sørger for at relevante aktører blir varslet og kan ta stilling til en eventuell koordinering.  Ferdig koordinerte planer oversendes aktuelle forvaltere for saksbehandling.

Løsningen inneholder også en publikumsportal som gir publikum og næringsliv informasjon om graveaktiviteten i områder. Denne portalen er integrert i kommunens hjemmesider. For mer informasjon se ledningsportalen.no

 

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Bjørn Solberg, markedskonsulent
977 96 286
bjorn.solberg@geomatikk.no

Magne Kippervik, salgs- og markedsdirektør
916 41 998
magne.kippervik@geomatikk.no

Last ned vår brosjyre:

Kommer senere