Enklere tilgang til VA-dokumentasjon i felt

Anleggsarbeier ute i felt med nettbrett

Hos VA-avdelingen i en norsk kommune forvaltes infrastruktur for å håndtere vann inn og ut av eiendommer og andre installasjoner. Problemstillingen mange kommuner står ovenfor er at Uteseksjonen hos VA-avdelingen ofte mangler tilgang til tegninger og kart over denne infrastrukturen når de rykker ut på oppdrag, både i og utenfor kommunens åpningstid.

Samle VA-arkivet i GeoDoc

Det å ikke ha full oversikt over hva som fører hvor kan være både kostbart og tidkrevende. Som en løsning på dette problemet har flere kommuner valgt å samle VA-arkivet i GeoDoc, for så å tilgjengeliggjøre dette for uteseksjonen. VA-infrastrukturen består av objekter som er festet til et kart hos kommunen og viser hvordan ledningsnettet er koplet sammen, med tilhørende stengekraner og grenkoplinger. Alle objekter som er koblet til et kart, kan også kobles til GeoDoc der dokumentasjon i form av tegninger og kart for et gitt objekt allerede er arkivert.

Når all dokumentasjon pr objekt er arkivert i GeoDoc, og kommunens kart integreres mot GeoDoc, vil det være enkelt for feltpersonell å hente frem informasjon fra arkivet ved bruk av for eksempel Gemini Portal sitt kart, også utenom kommunens åpningstid.

Kommuner som har et ryddig arkiv, og har koblet GeoDoc til kartet, sier at dette er avgjørende for hurtig oppstart av skadebegrensning ved vannskader. I regressaker fra forsikringsselskap i forbindelse med vannskader, blir det ofte argumentert med at kommunen ikke har hatt tilstrekkelig tilgang til riktig dokumentasjon. Dette har flere kommuner etter hvert erfart at kan bli kostbart.

Book et møte

Flere kommuner samler og tilgjengeliggjør VA-arkivene

I de senere årene har flere kommuner sett behovet for å samle og rydde i arkivene for å få tilgang til alle dokumenter som angår VA-objekter ute i felt. Dokumenter fra papirarkivet, historiske baser samt produksjonsarkivet, er gjort tilgjengelig ved at en har importert og sammenstilt dokumentene, for så å tilgjengeliggjøre disse i GeoDoc.

Ålesund kommune var de første som i sin tid startet med å samle alle arkivdelene i GeoDoc. Nylig valgte de også å ta steget videre ved å koble på GeoDoc synk og import av historiske baser. I mellomtiden har flere kommuner kommet til og ordnet arkivet slik at uteseksjonen har god tilgang til nødvendige dokumenter. Skien er en av de nyeste kommunene som har valgt å ordne arkivet. De skannet VA-arkivet allerede i 2016, men nå ønsket også de å koble på GeoDoc synk og import av historiske baser. Når disse nå får samme benevning og metadata som det som allerede ligger i GeoDoc, sitter kommunen på et komplett heldigitalt arkiv å søke i. Med en integrasjon mellom GeoDoc og Gemini VA kan etterspurt dokumentasjon enkelt hentes frem i felt, uansett tid på døgnet.

Brukere bekrefter god tilgjengelighet

Resultater fra den forrige kundeundersøkelsen gjort blant GeoDoc-brukere bekrefter også at dette er en nyttig løsning som flere har hatt god bruk for. Flere trekker spesielt frem at en  integrasjon med Gemini gjør det enkelt og raskt å hente opplysninger uavhengig av plattform:

Sitat fra kundeundersøkelse

Et ryddet arkiv som er gjort tilgjengelig, gjør at uteseksjonen raskere kan starte skadebegrensning og samtidig få redusert regresskrav i forbindelse med vannskader.
Hvis du ønsker en uforpliktende prat om hvordan GeoDoc kan nyttiggjøres i din kommune må du gjerne ta kontakt med oss!

Book et møte

Geir Harbak
Produkteier – GeoDoc
918 58 480
Geir.Harbak@geomatikk-ikt.no